Genel Bilgiler

Ohal Silah ruhsatı yönetmeliği

  2

  OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ TARAFINDAN SİLAH TAŞIMA
  VE BULUNDURMA RUHSATI VERİLMESİNDE UYULACAK
  ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Karar No. : 89/14780    Tarihi   : 15.11.1989
  R.Gazete No. : 20358   R.G. Tarihi  : 30.11.1989

  Ekli “Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Tarafından Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatı Verilmesinde Uyulacak Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 10/11/1989 tarihli ve OLÜSHAL:1300/GEN-SEK/2-628 sayılı yazısı üzerine, 285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/11/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler
  Amaç
  Madde 1 – Bu Yönetmelik, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğince silah taşıma ve bulundurma ruhsatı verilmesinde uyulacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
  Kapsam
  Madde 2 – Bu Yönetmelik, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından kimlere, hangi tür silahlar için taşıma ve bulundurma ruhsatı verilebileceğine; ruhsatların düzenlenmesi, yenilenmesi ve gerektiğinde geri alınmasına ilişkin olarak ruhsata bağlanan silahların kayıt ve tescillerindeki esas ve usulleri kapsar.
  Tanımlar
  Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen,
  a) Kısa namlulu silah, 6136 sayılı Kanun ile ilgili yönetmelik ile tarifi yapılan her nevi tabancaları,
  b) Uzun namlulu silah, ağır makinalı tüfek, roketatar, uçaksavar, top ve benzeri silahlar hariç olmak üzere; av ve sporda kullanılan tüfekler ile hafif makinalı tüfekler ve makinalı tabancaları,
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatı
  Taşıma ve bulundurma ruhsatı verilebilecek kişiler
  Madde 4 – Bu Yönetmeliğe göre ruhsat talebinde bulunanlardan;
  a) T.C. vatandaşı olan,
  b) 21 yaşını bitirmiş bulunan,
  c) Askerlik hizmetini ifa etmiş veya askerlikle ilişkisi bulunmayan,
  d) Silah taşıma veya bulundurmaya bedeni ve ruhi bakımdan engel hali olmayan,
  e) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozucu, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürücü ve Anayasa düzeni ile genel güvenliğe aykırı davranışlarda bulunmayan,
  kişilere, ibraz edecekleri silahları için bulundurma ruhsatı verilebileceği gibi, yukarıdaki bentlerde sayılan vasıfları haiz olanlardan güvenlik güçlerine yardımcı olduğu tespit edilenler ile terörist saldırılar nedeniyle hayatları harici ve ciddi bir tehlikeye maruz kalması muhtemel olan kişilere, ibraz edecekleri silahlarından biri kısa namlulu, diğeri uzun namlulu olmak üzere ve nitelikleri bu Yönetmelikte belirtilen en fazla iki silah için taşıma ruhsatı verilebilir.
  Aynı cinsten bir adetten daha fazla kısa veya uzun namlulu silah için müracaat edildiğinde, müracaatçının talebi dikkate alınarak taşıma ruhsatı verilen silahlar dışında en fazla bir silah için daha bulundurma ruhsatı verilebilir.
  Ruhsat verilecek silahların niteliği ve taşınabileceği yerler
  Madde 5 – Olağanüstü Hal Bölgesine giren iller (mücavir iller dahil) sınırları içinde geçerli olmak üzere, bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen kısa ve uzun namlulu silahlar için, 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi hükümlerine göre ve bu Yönetmelikle öngörülen usul ve esaslar dairesinde ruhsat verilir.
  Taşıma ve bulundurma ruhsatı düzenlenirken istenecek belgeler
  Madde 6 – Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre silah taşıma ve bulundurma ruhsatı düzenlenirken istenecek belgeler aşağıda gösterilmiştir.
  a) Daimi ikametgah ilmuhaberi, (kamu veya özel kuruluşlara ait herhangi bir işyerinde çalışıyor ise, bu kuruluştan alınacak görev belgesi yeterlidir.)
  b) Nüfus cüzdanı sureti,
  c) 2 adet fotoğraf.
  Şahsın ikametgahına göre polis bölgelerinde ikamet edenler için il emniyet müdürlükleri, jandarma bölgelerinde ikamet edenler için de il jandarma alay komutanlıklarının bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak bildirecekleri yazılı görüşleri dikkate alınarak Olağanüstü Hal Bölge Valisi veya yetki devredeceği il valisinin onayı ile ruhsat verilir.
  Sekreterya görevi il emniyet müdürlüklerince yapılır.
  Silah taşıma ruhsatının yenilenmesi ve geçerlilik süresi
  Madde 7 – (Değişik:27/7/2000-2000/1112) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen silah taşıma ruhsatlarının süresi 3 yıldır. Sürenin sona ermesinden bir ay önce tebligat için gerekli işlemler başlatılır. Zabıtaca doğrudan veya 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacak yazılı tebligattan itibaren altı ay içinde silah taşıma ruhsatlarını yeniletmeyenlerin o silaha ait taşıma ruhsatı iptal edilerek, yerine bulundurma ruhsatı düzenlenir.
  Yeni ruhsatın geçerlilik süresi, önceki ruhsata ait sürenin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Süresi biten taşıma ruhsatı, yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçer.
  Bu ruhsatlar harca tabi değildir.
  Silahların devri
  Madde 8 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsata bağlanan silahlar, kanuni mirasçılar ve emniyet makamları hariç olmak üzere hiçbir surette satılamaz ve devredilemez.
  Varislerden, durumu bu Yönetmelik hükümlerine uyan biri adına ruhsat verilebilmesi için, ruhsat sahibinin ölümünü takip eden 30 gün içinde müracaat edilmesi zorunludur.
  (Değişik: 1/11/2000-2000/1657/1 md.) Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket edenlerin bütün silah ruhsatları iptal edilir ve bu silahların bölge esasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığına teslimi sağlanır.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Silah Taşıma Ruhsatı Verilmesini Engelleyen Haller
  Silah taşıma ruhsatı verilmesini engelleyen haller
  Madde 9 – a) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozan, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşüren, Anayasa düzenine ve genel güvenliğe aykırı davranışlarda bulunanlara,
  b) (Değişik: 1/11/2000-2000/1657/2 md.) 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen hallere girenlere,
  c) Silahlarını ikametgahlarının değişmesi sebebiyle Olağanüstü Hal Bölgesine giren iller (mücavir iller dahil) dışına çıkaranlara,
  hiçbir şekilde taşıma ve bulundurma ruhsatı verilmez.
  Ancak, durumları (b) bendine uyan kişilerden 4 üncü maddede öngörülen şartları haiz olanlara bulundurma ruhsatı verilebilir.
  Silahların Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığına teslimi
  Madde 10 – (Madde Başlığıyla Birlikte Değişik: 1/11/2000-2000/1657/3 md.) Ellerinde bulunan ruhsatsız silahlarına ruhsat talebinde bulunan kişilerin taşıma ve bulundurma ruhsatı verilmesi mümkün olmayan silahları ile taşıma ve bulundurma ruhsatı verilmesi için bu Yönetmelikte öngörülen süreler içinde müracaatta bulunmayanların silahlarına el konulur ve bu silahlar bölge esasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilir.
  Kendilerine silah taşıma ruhsatı verildikten sonra bu silahlarını en az iki kez 11 inci maddede belirtilen esaslara aykırı şekilde taşıyanların ruhsatları iptal edilir ve bu silahlar Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilir.
  (Ek:9.1.2002-24635/1 md.) Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilen silahlar, ruhsat iptal onayı ve ekspertiz raporu ile birlikte en yakın Kara Kuvvetleri Komutanlığı ordu donatım teşkillerinden birine EK-A’daki tutanakla teslim edilerek, irada kaydı sağlanır.
  Silah taşıma ruhsatının sağladığı yetkiler
  Madde 11 – Bu Yönetmelik uyarınca taşıma ruhsatı verilen şahıslar, bu silahlarından;
  a) Kısa namlulu olanları, 6136 sayılı Kanunun silah taşıma ile ilgili olarak sağladığı haklar çerçevesinde meskun mahaller dahil, Olağanüstü hal ve mücavir iller bölgesinde her yerde;
  b) Uzun namlulu olanları, münhasıran Olağanüstü Hal Bölgesine (mücavir iller dahil) dahil olup, ikamet ettiği ilin meskun mahaller dışındaki kırsal alanlarında,
  c) Uzun namlulu olanları, kırsal alanlardan kasaba ve şehirlere gelişlerde muhafaza içinde, görülmeyecek şekilde ve boşaltılmış olmak şartı ile meskun mahallerde,
  taşıyabilirler.
  Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsata bağlanan silahlar, Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir iller dışına taşımak üzere çıkarılamaz.
  Bulundurmaya dönüşme
  Madde 12 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen taşıma ruhsatları, Olağanüstü Hal Bölgesine giren iller (mücavir iller dahil) sınırları içinde geçerli olmak kaydıyla olağanüstü halin bitimi tarihinden itibaren kırkbeş gün içinde mahalli mülki amirliklerine müracaat edilmesi halinde bulundurmaya dönüştürülebilir. Müracaatın bu süre içinde yapılmaması durumunda sözkonusu ruhsatlar iptal edilir.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli Hükümler
  Kayıt ve tescil
  Madde 13 – (Değişik: 1/11/2000-2000/1657/4 md.) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsata bağlanan silahlar hakkında 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesindeki kayıt ve tescil esasları uygulanır.
  Ruhsatlarda, veriliş sebebi ve kanuni dayanak da gösterilir.
  Dayanak
  Madde 14 – Bu Yönetmelik, 285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.
  Yürürlük
  Madde 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  EK-A (Ek:9.1.2002-24635/1 md.)

  TUTANAK ÖRNEĞİ
  TESLİM EDİLEN SİLAHA AİT BİLGİLER
  a. Silahın adedi  :
  b. Silahın cinsi ve çapı :
  c. Markası  :
  d. Modeli  :
  E. Durumu  :
  f. Numaraları  :
  g. Özellikleri  :
  h. Takribi piyasa değeri :

  Yukarıda özellikleri belirtilen silah heyet huzurunda teslim edilmiştir.
  Teslim Eden   Hazır Bulunan  Teslim Alan

  11. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Tarafından Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatı Verilmesinde Uyulacak Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Karar No.  : 2001/3508    Tarihi   : 14/12/2001
  R.Gazete No.  : 24635   R.G. Tarihi  : 09.01.2002


  Madde 1 — 15/11/1989 tarihli ve 89/14780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Tarafından Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatı Verilmesinde Uyulacak Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine son fıkra olarak aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.
  “Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilen silahlar, ruhsat iptal onayı ve ekspertiz raporu ile birlikte en yakın Kara Kuvvetleri Komutanlığı ordu donatım teşkillerinden birine EK-A’daki tutanakla teslim edilerek, irada kaydı sağlanır.”
  Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  EK-A
  TUTANAK ÖRNEĞİ

  TESLİM EDİLEN SİLAHA AİT BİLGİLER
  a.Silahın adedi :
  b.Silahın cinsi ve çapı :
  c.Markası :
  d.Modeli :
  e.Durumu :
  f.Numaraları :
  g.Özellikleri :
  h.Takribi piyasa değeri :

  Yukarıda özellikleri belirtilen silah heyet huzurunda teslim edilmiştir.

  Teslim Eden Hazır Bulunan Teslim Alan

  2 YORUM

  Yorum yapın